رویکرد ما پیرامون حفظ حریم خصوصی

خدمات حقوقی/قانونی Tenants Victoria متعهد به کاربرد مسئولانه و منصفانه اطلاعات خصوصی شما است که منطبق با اصول حفظ اطلاعات و حریم خصوصی مندرج در Information Privacy Act 2000 (Vic) (قانون حفظ اطلاعات و حریم خصوصی مصوب 2000 در ایالت ویکتوریا) می باشد.

بیانیۀ حفظ حریم خصوصی شرح می دهد چه اطلاعاتی پیرامون شما را ممکن است گردآوری کرده و چگونه آن را مورد استفاده قرار داده و یا فاش نمائیم، و چه راهکاری را ما برای حفاظت از حریم خصوصی شما برقرار کرده ایم، و چگونه می توانید به ما بفرمائید که ترجیح می دهید حد استفاده و فاش سازی آن اطلاعات را محدود نمائید. تعهدات نسبت به محرمانه نگهداشتن اطلاعات مراجعین مان در این سیاست حفظ حریم خصوصی گنجانده نشده ولی در “شرایط کمک” بیان شده است.

معنی “اطلاعات شخصی”

اطلاعات شخصی به معنی ابراز عقیده ای پیرامون یک فرد است که به شناخته شدن او منجر شود. نوع اطلاعات شخصی که ما گردآوری می کنیم شامل نام، نشانی، شماره تلفن، و نشانی ایمیل، جزئیات شکایت و اطلاعاتی در پیوند با کاری است که ما برای شما انجام می دهیم.

اجازه شما

با ارائه اطلاعات پیرامون خودتان از راه این تارنما و یا از راه های دیگر، اجازه شما برای گردآوری، استفاده، فاش سازی و انتقال آن اطلاعات به شرح مندرج در این سیاست حفظ حریم خصوصی داده شده است.

اگر این سیاست حفظ حریم خصوصی را تغییر دادیم، آنها را در این تارنما درج می کنیم و ممکن است اعلان هایی هم در سایر برگ های این تارنما قرار دهیم، تا اینکه شما از اطلاعاتی که گردآوری می کنیم و چگونگی استفاده از آنها در همه اوقات آگاه شوید. این تغییرات هنگامی که در این تارنما درج شد رسماً به مورد اجرا گذاشته می شود.

اطلاعاتی که درباره شما گردآوری می کنیم، چگونگی استفاده و فاش سازی آن

ممکن است اطلاعاتی پیرامون شما را در تعدادی از موارد گردآوری نمائیم، از جمله هنگامی که کمک یا صلاحدید حقوقی از ما می خواهید؛ هنگامی که یک پرسش پیرامون هریک از زمینه های مندرج در تارنمای ما دارید؛ هنگامی که در یک سخنرانی یا رویداد دیگری که ما ترتیب داده ایم شرکت می کنید؛ وقتی که نام نویسی و امضاء می کنید تا اطلاعاتی یا آموزشی از ما دریافت کنید؛ هنگامی که برای استخدام در سازمان ما درخواست کرده و یا با استخدام در سازمان ما موافقت می نمائید؛ یا هنگامی که پیشنهاد می کنید اطلاعات یا خدماتی به ما ارائه نمائید.

ما استفاده غیر قانونی، غیر منطقی و زیاده از حد از اطلاعات شما نمی کنیم و روش گردآوری اطلاعات پیرامون شما هم با زور نخواهد بود.

اطلاعاتی را که گردآوری می کنیم شامل نام، نشانی پستی، نشانی ایمیلی، شماره تلفن، و اطلاعاتی راجع به شغل شما، درآمدتان و/یا اگر به مورد قانونی/حقوقی شما پیوند داشته باشد، سایر اطلاعات پیرامون ارجحیت هایی که شما دارید خواهد بود. گاه به گاه ممکن است اطلاعات شخصی تان، از جمله اطلاعات بهداشتی هم باشد و اینکه جزئیات سوابق جنائی که ممکن است داشته باشید.

اگر اطلاعاتی که گاه به گاه از شما درخواست می کنیم را ندهید، ممکن است نتوانیم خدمتی را ارائه کرده و یا به نحو احسن به منظوری که ما به خاطر آن اطلاعات را خواسته ایم نائل شویم.

همچنین ممکن است ما اطلاعات یا داده هایی را گردآوری، استفاده و فاش کنیم که بطور منطقی برای ایجاد، اجرا یا دفاع از ادعای قانونی یا برقراری مساوات، یا برای نیل به هدف انجام فرایند فیصله اختلافِ محرمانۀ دیگری لازم باشند.

ما موظف هستیم که بطور منظم به دولت های ایالت ویکتوریا و دولت فدرال گزارش بدهیم و این کار با حذف مشخصات شناسائی و منحصرا ارائه اطلاعات آماری راجع به خدمات و مراجعین خودمان انجام می دهیم. اگر شما صلاحدید و کمک مستمر حقوقی/قانونی از ما می خواهید، ما از شما خواهیم خواست که با ارائه اطلاعات زیر به ما کمک کنید:

 • زن یا مرد بودن

 • بومی بودن

 • ناتوانی داشتن

 • محدوده و منبع درآمد

 • اگر به مترجم نیاز دارید

 • اگر از Centrelink (سنترلینک) پرداخت های مستمری یا پشتیبانی از درآمد دریافت می کنید

کمک مستمر حقوقی/قانونی از ما مشروط به موافقت مان در ارائه آن می باشد. ما اطلاعات خصوصی را برای موارد زیر هم گرد آوری می کنیم:

 • ارزیابی شایستگی شما برای دریافت خدمات از ما

 • کمک به کارمندان ما در ارائه خدمات قانونی/حقوقی به شما

 • حصول اطمینان از اینکه ما از مقرات اخلاقی و قانونی حرفه مان به عنوان حقوقدان پیروی نمائیم.

ممکن است ما از مجموعه ای از اطلاعات و آمار به منظور انتشار اعلامیه مطبوعاتی و رسانه ای استفاده کنیم که بخشی از تدابیر راهبردی تحول اجتماعی Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین ویکتوریا) می باشد.

در برخی از موارد، ما اطلاعات شخصی پیرامون شما را از منابع طرف سوم دریافت می کنیم. برای مثال، ممکن است اطلاعات شخصی را از سازمان هائی دریافت کنیم که شما با آنها تبادلاتی داشته اید، یا از ادارات دولتی، و ارائه کنندگان اطلاعات یا خدمات یا از سوابقی که آزادانه در اختیار عموم مردم می باشند.

ما، کارمندانمان، نمایندگان ما، مشاورین ما و پیمانکاران فرعی ما ممکن است هریک از اطلاعات پیرامون شما را که گردآوری کرده ایم تا به شما کمک و صلاحدید حقوقی/قانونی و اطلاعات بدهیم مورد استفاده قرار دهیم ، یا به شما اطلاعاتی را جع به خبرها، انتشارات، سمینارها و رویدادها بدهیم؛ تا خدمات و ارتباطات خود با شما را تعالی بخشیم؛ تا درخواست ها و تقاضای شما را مورد برسی قرار دهیم؛ و برای هر منظوری دیگر که به ما اطلاع داده شده یا در مواردی در پیوند با متفرعات هریک از موارد استفاده فوق الذکر باشد.

ما ممکن است اطلاعات شخصی شما را در موارد زیر فاش نمائیم:

 • اگر شما یکی از مراجعین Tenants Victoria Legal Service (خدمات حقوقی/قانونی اتحادیه مستأجرین) باشید، ممکن است اطلاعات خصوصی شما را به اشخاص یا نهاد های زیر فاش کنیم:

  • وکلای دادگستری مدافع، سایر متخصصین حقوقی/قانونی (از جمله میانجی ها)، مشاورین یا متخصصین در مورد شما؛ یا

  • سایر مراکز ارائه خدمات حقوقی/قانونیِ مردمی یا ارائه کنندگان خدماتِ اجتماعی و رفاهی به منظور دریافت صلاحدید حقوقی بیشتر یا شکل های دیگر کمک برای شما.

 • اگر در جریان ارائه خدمات حقوقی/قانونی به هریک از مراجعین خود اطلاعات خصوصی شما را گردآوری کرده باشیم، به منظور ارائه چنان خدماتی این اطلاعات را ممکن است به آن مراجعه کننده، و مشروط به مجاز بودن از دید قانونی به دیگران نیز فاش کنیم.

 • ما ممکن است اطلاعات شخصی شما را به کارمندان، نمایندگان، مشاورین و پیمانکاران فرعی خود که به ما در اداره سازمان مان و از جمله این تارنما کمک می کنند بدهیم، یا به خدمات ذیربط ارائه کرده و همچنین به کسانی بدهیم که ملزم به رعایت شرایط ما از نظر محافظت و محرمانه نگهداشتن باشند؛ و

 • ما اطلاعات شخصی شما را به هر نوع که قانون الزام نماید یا به ما اجازه دهد فاش می کنیم.

اطلاعاتی که شما پیرامون سایر افراد در اختیار ما می گذارید

اگر شما اطلاعات شخصی دیگر(مانند اطلاعات یک خویشاوند یا دوست که شما از جانب وی درخواست کمک می کنید) را به ما بدهید، باید نخست اطمینان داشته باشید که این حق فاش کردن چنین اطلاعاتی را دارید و فقط آن وقت در اختیار ما بگذارید، ممکن است بی آنکه قدمی را به پیش برداریم، بر مبنای Privacy Policy (سیاست حفظ حریم خصوصی) که داریم، این اطلاعات را گرداوری، استفاده و فاش نمائیم. بخصوص، شما باید مطمئن شوید که آن شخص از موضوعات مختلفی که در سیاست حفظ حریم خصوصی مان به تفصیل شرح داده شده آگاه باشد چون این موضوعات به آن فرد ربط پیدا خواهد نمود، از جمله شناسائی ما، و اینکه چطور با ما تماس بگیرد، هدف های ما از این گردآوری اطلاعات، و نحوه ای که ما اطلاعات را فاش می کنیم (از جمله فاش سازی به دریافت کنندگان خارج از کشور)، حق فرد برای دستیابی به اطلاعات و حق وی برای شکایت در مورد نحوه کابری اطلاعات وی، و عواقب آن در صورتی که اطلاعاتی ارائه نشود (مانند ناتوانی ما برای ارائه خدمات).

محافظت از اطلاعات درباره شما

ما اقدامات فنی و ساختاری انجام می دهیم تا اطلاعات را محرمانه نگهداریم و به قدر کافی در برابر گم شدن، سوء استفاده یا دستیابی غیر مجاز محافظت نمائیم. اطلاعات ممکن است در سامانه فناوری اطلاعات ما یا به صورت پرونده کاغذی نگهداری شود.

اطلاعات شما برای مدتی بیش از حد لازم نگهداری نخواهد شد.

تصحیح اطلاعات در باره شما

اگر هریک از اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار داید تغییر یافت، برای مثال اگر نشانی ایمیل شما عوض شد یا اگر خواستید هر نوع درخواستی را که از ما داشته اید لغو نمائید، لطفا به ما با ایمیل کردن به admin@tuv.org.au خبر بدهید.

حقوق شما

شما این حق را دارید که درخواست کنید یک نسخه از اطلاعات خصوصی تان که در اختیار ما است برای شما ارسال شود، هر اطلاع نادرستی از شما تصحیح شده و نسبت به استفاده ای که به منظور بازاریابی از اطلاعات شخصی شما می کنیم اعتراض کنید. در صورتی که گله ای در مورد نحوه کاربری اطلاعات شخصی تان دارید می توانید شکایت هم بکنید.

اگر می خواهید هریک از کارهای بالا را انجام دهید، لطفاً به نشانی admin@tuv.org.au ایمیل بفرستید.

همچنین می توانید به شماره 03 9411 1444 زنگ زده و بخواهید با مدیر خدمات حقوقی/قانونی ما صحبت کنید.

ما هرنوع شکایت دریافتی را به موقع (معمولاً ظرف 30 روز از تاریخ وصول) مورد بررسی قرار می دهیم. اگر از پاسخ ما راضی نبودید، می توانید شکایت خود را به نهاد قانونی در پیوند با حریم خصوصی تماس بگیرید. در صورتی که تقاضا کنید، مشخصات نهاد قانونی در پیوند با مورد حریم خصوصی تان را به شما ارائه خواهیم نمود.

روال تماس با ما

ما از نظرات شما پیرامون تارنما و سیاست حفظ حریم خصوصی مان استقبال می کنیم. اگر پرسشی یا نظری دارید و می خواهید با ما تماس بگیرید، لطفا ایمیلی به admin@tuv.org.au زده یا نامه ای به نشانی زیر ارسال دارید:

Legal Service Manager, Tenants Victoria, P.O Box 234, FITZROY, VIC 3065

 


 Persian | Our approach to privacy

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.