Nasze podejście do prywatności

Służba Prawna Związku Najemców (Tenants Union/Tenants Victoria Legal Service) zobowiązuje się do odpowiedzialnego i fair obchodzenia się z twoimi osobistymi informacjami, zgodnie z Zasadami Prywatności Informacji określonymi w Ustawie o prywatności informacji (Information Privacy Act 2000 (Vic)).

Niniejsze Oświadczenie o Prywatności wyjaśnia, jakie informacje o tobie możemy zbierać i jak możemy je wykorzystać i ujawnić, jak możesz nas poinstruować, gdybyś wolał ograniczyć wykorzystanie i ujawnianie tych informacji, oraz przedstawia procedury, jakie posiadamy dla zabezpieczenia twojej prywatności. Zobowiązania do poufności naszego klienta nie są objęte tymi Zasadami Ochrony Prywatności. Są one opisane w naszych Warunkach Pomocy.

Wyjaśnienie znaczenia „osobistych informacji”

Termin „osobista informacja” oznacza informację lub opinię o możliwej do zidentyfikowania osobie. Do osobistych informacji, jakie zbieramy należą imię i nazwisko, adres, telefon i adres mailowy, szczegóły dotyczące skargi oraz informacje, które są istotne dla wykonywanych dla ciebie zadań.

Twoja zgoda

Dostarczając nam informacji na swój temat za pośrednictwem tej strony internetowej lub w inny sposób, zgadzasz się na zbieranie, używanie, ujawnianie i przekazywanie tych informacji zgodnie z przedstawionymi tu Zasadami Ochrony Prywatności.

Jeżeli zmienimy te Zasady Ochrony Prywatności, przedstawimy te zmiany na naszej stronie internetowej, oraz możemy umieścić zawiadomienia na innych stronach tej witryny, byś mógł w ten sposób zostać powiadomiony o zbieranych przez nas informacjach, oraz o tym, jak z nich zawsze korzystamy. Zmiany te stają się aktualne od momentu umieszczenia powiadomienia o nich na tej stronie internetowej.

Informacje, które zbieramy o tobie, oraz jak je wykorzystujemy i ujawniamy

Możemy zbierać informacje o tobie w różny sposób, jak np., kiedy szukasz u nas pomocy prawnej i porady, kiedy zgłaszasz zapytanie w jakiejkolwiek sprawie objętej tą stroną internetową, kiedy uczestniczysz w seminarium lub innym zorganizowanym przez nas wydarzeniu, kiedy zapisujesz się na otrzymywanie od nas informacji, włącznie ze szkoleniami, kiedy ubiegasz się lub akceptujesz pracę u nas, lub kiedy oferujesz nam swoje usługi.

Nie będziemy stosować nielegalnych, bezzasadnie natrętnych lub przymusowych metod zbierania informacji o tobie.

Informacje, które zbieramy mogą obejmować imię i nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, numer telefonu i informacje dotyczące twojej pracy, twojego dochodu i/lub informacji dotyczących twoich preferencji, lub, jeżeli są one istotne dla świadczonych przez nas usług prawnych. Od czasu do czasu mogą one obejmować informacje na temat twojego zdrowia oraz szczegóły dotyczące twojej karalności.

Jeśli nie dostarczysz nam żądanych przez nas od czasu do czasu informacji, może się zdarzyć, że nie będziemy mogli zapewnić ci usług lub w inny sposób spełnić celu, dla którego poprosiliśmy cię o informację.

Możemy również zbierać, używać i ujawniać dane osobowe lub informacje, kiedy jest to raczej konieczne dla ustalenia, wykonania lub obrony prawnego lub słusznego roszczenia, lub dla celów poufnego, alternatywnego procesu rozwiązania sporu.

Mamy obowiązek regularnie dostarczać wiktoriańskiemu stanowemu, jak i federalnemu rządowi pozbawionych cech identyfikujących informacji statystycznych dotyczących naszych usług i klientów. Jeżeli szukasz u nas stałej porady prawnej i pomocy, prosimy cię pomóc nam w tym dostarczając nam następujących informacji:

 • twoja płeć
 • czy utożsamiasz się, jako członek społeczności aborygeńskiej
 • czy jesteś niepełnosprawny
 • przedział twojego dochodu i jego źródło
 • czy wymagasz tłumacza
 • czy przyjmujesz od Centrelink rentę/emeryturę lub zasiłek.

Stała pomoc prawna z naszej strony zależy od naszej umowy świadczenia ci pomocy. Zbieramy również osobiste informacje, by móc:

 • ocenić, czy przysługuje ci od nas pomoc prawna
 • pomóc naszym pracownikom w udzieleniu ci pomocy prawnej
 • zapewnić przestrzeganie zasad prawnej profesjonalnej etyki i ustawodawstwa.

Możemy również wykorzystywać zagregowane informacje i statystyki dla celów mediów i komunikatów prasowych, które stanowią część strategii zmiany społecznej Związku Najemców Wiktorii.

W niektórych sytuacjach zbieramy informacje osobiste o tobie ze źródeł pochodzących od trzecich stron. Na przykład możemy zbierać informacje osobiste od innych organizacji, z którymi masz do czynienia, od agencji rządowych, oraz od dostawców usług i informacji, lub też z publicznie dostępnych dokumentacji.

My, nasi pracownicy, agenci, konsultanci i podwykonawcy, możemy korzystać ze zgromadzonych przez nas informacji o tobie, by udzielić ci porady prawnej, pomocy i informacji, by wysłać do ciebie nasze informacje na temat wiadomości, publikacji, seminariów i wydarzeń, po to, by ulepszyć nasze usługi i komunikację z tobą, by rozpatrzyć twoje prośby i podania do nas, a także w każdym innym celu, dla którego została nam dostarczona informacja, lub w każdym innym celu związanym bezpośrednio lub pobocznie z którymkolwiek z powyższych. Możemy również używać osobistych informacji lub danych, jeżeli jest to prawnie dozwolone. Należą do tego sytuacje, gdy wyraźnie lub domyślnie wyraziłeś zgodę na taki użytek.

Możemy ujawnić twoje osobiste informacje w następujących sytuacjach:

 • Jeżeli jesteś klientem Służby Prawnej Związku Najemców, możemy ujawnić twoje osobiste informacje:
  • adwokatom, innym prawnym specjalistom (w tym radcom prawnym), konsultantom lub ekspertom zatrudnionym w twojej sprawie, lub
  • innym prawnym służbom środowiskowym lub świadczeniodawcom usług socjalnych i opieki społecznej dla celów uzyskania dalszej porady prawnej lub innych form pomocy dla ciebie;
 • Jeżeli zebraliśmy twoje osobiste informacje w trakcie udzielania usług prawnych innym naszym klientom, możemy ujawnić to temu klientowi, a kiedy jest to prawnie dozwolone – również i innym osobom dla celów świadczenia tych usług;
 • Możemy ujawnić twoje osobiste informacje naszym pracownikom, agentom, konsultantom i podwykonawcom, którzy pomagają nam w prowadzeniu naszej organizacji, włącznie z naszą stroną internetową, lub którzy świadczą pokrewne usługi i którzy podlegają naszym zobowiązaniom dotyczącym bezpieczeństwa i poufności; oraz
 • Ujawnimy wszelkie twoje osobiste informacje, których wymaga od nas, lub upoważnia nas do tego prawo.

Informacje, których nam udzielasz na temat innych ludzi

Jeśli dostarczasz nam osobistych informacji na temat kogoś innego, (jak na przykład krewnego lub przyjaciela, dla którego szukasz porady w jego imieniu), musisz upewnić się, że masz prawo ujawnić nam te informacje, oraz, że bez podejmowania przez nas jakichkolwiek dodatkowych kroków, możemy zebrać, użyć i ujawnić te informacje, zgodnie z przedstawionymi Zasadami Ochrony Prywatności. Ponieważ sprawy te odnoszą się do tej osoby, musisz w szczególności mieć pewność, że osoba, której to dotyczy zdaje sobie sprawę z różnych spraw przedstawionych w tych Zasadach Ochrony Prywatności, włącznie z naszą tożsamością, jak się z nami skontaktować, z naszym celem zbierania informacji, naszymi praktykami ich ujawniania (włącznie z ujawnianiem odbiorcom zagranicznym), prawem osoby do uzyskania dostępu do informacji i składania skarg dotyczących obchodzenia się z informacjami oraz konsekwencjami niedostarczenia nam tych informacji, (jak niemożność zapewnienia przez nas usług).

Bezpieczne przechowywanie informacji o tobie

Podejmiemy odpowiednie techniczne i organizacyjne kroki dla zachowania twoich informacji w poufności i właściwej ich ochrony przed zagubieniem, niewłaściwym użyciem oraz nieupoważnionym dostępem do nich. Informacje mogą być przechowywane w naszych systemach technologii informacyjnej lub w teczkach z dokumentami.

Twoje informacje nie będą przez nas zatrzymywane dłużej niż jest to konieczne.

Uaktualnianie informacji o tobie

Jeżeli którakolwiek z przekazanych nam przez ciebie informacji ulegnie zmianie, na przykład, jeśli zmienisz swój adres mailowy lub zechcesz wycofać jakąkolwiek zgłoszoną do nas prośbę, prosimy powiadomić nas drogą mailową pod adresem admin@tuv.org.au

Twoje prawa

Masz prawo poprosić o kopię osobistej informacji o tobie, jaką przechowujemy, w celu sprostowania jakiejkolwiek osobistej informacji lub zgłoszenia sprzeciwu odnośnie wykorzystywania twoich osobistych informacji w celach marketingowych. Możesz również złożyć skargę, jeśli masz obawy, co do właściwego obchodzenia się przez nas z twoimi osobistymi informacjami.

Jeśli chcesz postąpić zgodnie z powyższym, prosimy wysłać do nas email na adres admin@tuv.org.au

Możesz również zadzwonić pod numer 03 9411 1444 i poprosić o rozmowę z naszym Legal Service Manager.

Rozpatrzymy wszelkie skargi, które otrzymamy i udzielimy ci odpowiedzi w niedługim czasie (zazwyczaj w ciągu 30 dni od jej otrzymania). Jeżeli nie jesteś usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią, możesz złożyć skargę do odpowiedniego regulatora prywatności. Na twoją prośbę podamy ci dane twojego właściwego regulatora.

Jak się z nami skontaktować

Zachęcamy cię do dzielenia się z nami swoimi uwagami na temat naszej strony internetowej i naszych Zasad Ochrony Prywatności. Gdybyś chciał skontaktować się z nami z zapytaniami lub uwagami, prosimy wysłać email do admin@tuv.org.au lub list do Legal Service Manager, Tenants Union of Victoria, P.O Box 234, FITZROY, VIC 3065.

 


Our approach to privacy | Polish

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.