Việt ngữ (Vietnamese)


  hướng dẫn dành cho người thuê nhà (advice for tenants)

   

  Chuyển nhượng & cho thuê lại

  Chuyển nhượng & cho thuê lại (PDF)
  Assignment & subletting

  Phá giao kèo

  Phá giao kèo (PDF)
  Breaking a lease

  Tránh bị đuổi nhà vì thiếu tiền thuê nhà

  Tránh bị đuổi nhà vì thiếu tiền thuê nhà (PDF)
  Avoiding eviction for rent arrears

  Tiền thế chân

  Tiền thế chân (PDF)
  Hướng dẫn từng bước để xin lại tiền thế chân (PDF)
  Bonds

  Đòi bồi thường

  Đòi bồi thường (PDF)
  Claiming compensation

  Khiếu nại về chủ nhà và đại diện địa ốc

  Khiếu nại về chủ nhà và đại diện địa ốc (PDF)
  Complaints about landlords and real estate agents

  Fees và costs liên quan đến phiên xử VCAT

  Fees và costs liên quan đến phiên xử VCAT (PDF)
  Fees and Costs for VCAT hearing

  Biện hộ chống lại khoản bồi thường

  Biện hộ chống lại khoản bồi thường (PDF)
  Defending a compensation claim

  Chấm dứt thuê nhà

  Chấm dứt thuê nhà (PDF)
  Ending a tenancy

  Trao/gởi cho chủ nhà Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice)

  Trao/gởi cho chủ nhà Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice) (PDF)
  Giving your landlord a Breach of Duty notice

  Đồ đạc bỏ lại

  Đồ đạc bỏ lại (PDF)
  Goods left behind

  ‘Notice to Vacate’ (Thông Báo Yêu Cầu Dọn Ra)

  ‘Notice to Vacate’ (Thông Báo Yêu Cầu Dọn Ra) (PDF)
  Notice to Vacate

  Thú cưng (nuôi kiểng)

  Thú cưng (nuôi kiểng) (PDF)
  Pets

  Đời sống riêng tư

  Đời sống riêng tư (PDF)
  Privacy

  Tăng tiền thuê nhà

  Tăng tiền thuê nhà (PDF)
  Rent increases

  Căn nhà ở chung

  Căn nhà ở chung (PDF)
  Shared households

  Bắt đầu thuê nhà

  Bắt đầu thuê nhà (PDF)
  Starting a tenancy

  Cơ sở dữ liệu người thuê nhà hoặc “blacklists”

  Cơ sở dữ liệu người thuê nhà hoặc “blacklists” (PDF)
  Tenant databases and blacklists

  Xin thuê nhà tư nhân

  Xin thuê nhà tư nhân (PDF)
  Applying for a private rental property

  Chủ nhà muốn bán nhà

  Chủ nhà muốn bán nhà (PDF)
  The landlord is selling

  Tòa Tài phán Dân sự & Hành chánh Tiểu bang Victoria

  Tòa Tài phán Dân sự & Hành chánh Tiểu bang Victoria (PDF)
  The Victorian Civil and Administrative Tribunal

  Phí tổn dịch vụ cần thiết cho sinh hoạt

  Phí tổn dịch vụ cần thiết cho sinh hoạt (PDF)
  Utility charges

  Khi quý vị nhận được Thông báo Vi phạm Bổn phận

  Khi quý vị nhận được Thông báo Vi phạm Bổn phận (PDF)
  When you get a Breach of Duty notice

  Khi quý vị muốn dọn ra

  Khi quý vị muốn dọn ra (PDF)
  When you want to leave

  Tôi có những hình thức chỗ ở nào?

  Tôi có những hình thức chỗ ở nào? (PDF)
  1. What are my housing options?: Student housing

  Hình thức chỗ ở nào thích hợp nhất với tôi?

  Hình thức chỗ ở nào thích hợp nhất với tôi? (PDF)
  2. Which housing option is right for me?: Student housing

  Làm cách nào để tôi tìm và xin thuê chỗ ở?

  Làm cách nào để tôi tìm và xin thuê chỗ ở? (PDF)
  3. How do I find and apply for housing?: Student housing

  Bảng kiểm tra nhà cửa: tờ thông tin về nhà ở cho học sinh sinh viên (PDF)

  4. Property inspection checklist: Student housing (PDF)

  Các chữ tắt trong ngành địa ốc có ý nghĩa gì?

  Các chữ tắt trong ngành địa ốc có ý nghĩa gì? (PDF)
  5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

  Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn vào ở? (nhà thuê tư nhân và nhà cư ngụ chung)

  Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn vào ở? (nhà thuê tư nhân và nhà cư ngụ chung) (PDF)
  6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing

  Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn vào ở? (nhà tập thể)

  Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn vào ở? (nhà tập thể) (PDF)
  7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing

  Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn ra?

  Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn ra? (PDF)
  8. What do I need to know before moving out?: Student housing

  Cẩm nang xin nhà chính phủ

  Cẩm nang xin nhà chính phủ (PDF)
  Applying for public housing handbook

  Cẩm nang quyền lợi của người thuê nhà (tóm lược)

  Cẩm nang quyền lợi của người thuê nhà (tóm lược) (PDF)
  Tenants rights handbook (summary)

  Đuổi nhà

  Đuổi nhà (PDF)
  Eviction

  Sửa chữa

  Sửa chữa (PDF)
  Hướng dẫn từng bước về sửa chữa (PDF)
  Repairs

  cư ngụ với bạn ở chung nhà

  cư ngụ với bạn ở chung nhà (PDF)
  Keeping the mates in housemates

  Sửa chữa liên quan tới nhà chính phủ

  Sửa chữa liên quan tới nhà chính phủ (PDF)
  Public housing: repairs

  Khiếu nại quyết định lien quan tới nhà chính phủ

  Khiếu nại quyết định lien quan tới nhà chính phủ (PDF)
  Public housing: appealing a public housing decision

  Tiền thuê nhà chính phủ

  Tiền thuê nhà chính phủ (PDF)
  Public housing: rents

  Tránh bị tính chi phí bảo trì

  Tránh bị tính chi phí bảo trì (PDF)
  Public housing: avoiding maintenance charges

  Hướng dẫn từng bước quyền được vào nhà (PDF)

  Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

  The Tenants Union of Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.