Việt ngữ (Vietnamese)


hướng dẫn dành cho người thuê nhà (advice for tenants)

 

Chuyển nhượng & cho thuê lại

Chuyển nhượng & cho thuê lại (PDF)
Assignment & subletting

Phá giao kèo

Phá giao kèo (PDF)
Breaking a lease

Tránh bị đuổi nhà vì thiếu tiền thuê nhà

Tránh bị đuổi nhà vì thiếu tiền thuê nhà (PDF)
Avoiding eviction for rent arrears

Thanh toán tiền đặt cọc và hoàn lại

Hướng dẫn từng bước để xin lại tiền thế chân (PDF)
Bond payments and repairs

bồi thường cho người thuê nhà

Compensation for tenants

Khiếu nại về chủ nhà và đại diện địa ốc

Khiếu nại về chủ nhà và đại diện địa ốc (PDF)
Complaints about landlords and real estate agents

Fees và costs liên quan đến phiên xử VCAT

Fees and Costs for VCAT hearing

Biện hộ chống lại khoản bồi thường

Biện hộ chống lại khoản bồi thường (PDF)
Defending a compensation claim

Chấm dứt thuê nhà

Chấm dứt thuê nhà (PDF)
Ending a tenancy

Trao/gởi cho chủ nhà Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice)

Trao/gởi cho chủ nhà Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice) (PDF)
Giving your landlord a Breach of Duty notice

Đồ đạc bỏ lại

Đồ đạc bỏ lại (PDF)
Goods left behind

‘Notice to Vacate’ (Thông Báo Yêu Cầu Dọn Ra)

Notice to Vacate

Thú cưng (nuôi kiểng)

Thú cưng (nuôi kiểng) (PDF)
Pets and your tenancy

Đời sống riêng tư

Đời sống riêng tư (PDF)
Privacy as a tenant

Tăng tiền thuê nhà

Tăng tiền thuê nhà (PDF)
Rent increases

Căn nhà ở chung

Căn nhà ở chung (PDF)
Shared households

Bắt đầu thuê nhà

Bắt đầu thuê nhà (PDF)
Starting a tenancy

Cơ sở dữ liệu người thuê nhà hoặc “blacklists”

Cơ sở dữ liệu người thuê nhà hoặc “blacklists” (PDF)
Tenant databases or “blacklists”

Xin thuê nhà tư nhân

Xin thuê nhà tư nhân (PDF)
Applying for a private rental property

Chủ nhà muốn bán nhà

Chủ nhà muốn bán nhà (PDF)
The landlord is selling

Tòa Tài phán Dân sự & Hành chánh Tiểu bang Victoria

The Victorian Civil and Administrative Tribunal

Phí tổn dịch vụ cần thiết cho sinh hoạt

Phí tổn dịch vụ cần thiết cho sinh hoạt (PDF)
Utility charges

Khi quý vị nhận được Thông báo Vi phạm Bổn phận

Khi quý vị nhận được Thông báo Vi phạm Bổn phận (PDF)
When you get a Breach of Duty notice

Khi quý vị muốn dọn ra

Khi quý vị muốn dọn ra (PDF)
When you want to leave

Tôi có những hình thức chỗ ở nào?

Tôi có những hình thức chỗ ở nào? (PDF)
1. What are my housing options?: Student housing

Hình thức chỗ ở nào thích hợp nhất với tôi?

Hình thức chỗ ở nào thích hợp nhất với tôi? (PDF)
2. Which housing option is right for me?: Student housing

Làm cách nào để tôi tìm và xin thuê chỗ ở?

Làm cách nào để tôi tìm và xin thuê chỗ ở? (PDF)
3. How do I find and apply for housing?: Student housing

Bảng kiểm tra nhà cửa: tờ thông tin về nhà ở cho học sinh sinh viên (PDF)

4. Property inspection checklist: Student housing (PDF)

Các chữ tắt trong ngành địa ốc có ý nghĩa gì?

Các chữ tắt trong ngành địa ốc có ý nghĩa gì? (PDF)
5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn vào ở? (nhà thuê tư nhân và nhà cư ngụ chung)

Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn vào ở? (nhà thuê tư nhân và nhà cư ngụ chung) (PDF)
6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing

Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn vào ở? (nhà tập thể)

Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn vào ở? (nhà tập thể) (PDF)
7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing

Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn ra?

Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn ra? (PDF)
8. What do I need to know before moving out?: Student housing

Cẩm nang xin nhà chính phủ

Applying for public housing handbook

Cẩm nang quyền lợi của người thuê nhà (tóm lược)

Tenants rights handbook (summary)

Đuổi nhà

Đuổi nhà (PDF)
Eviction

Sửa chữa nhà thuê

Repairs to rented homes

cư ngụ với bạn ở chung nhà

cư ngụ với bạn ở chung nhà (PDF)
Keeping the mates in housemates

Sửa chữa liên quan tới nhà chính phủ

Public housing: repairs

Khiếu nại quyết định lien quan tới nhà chính phủ

Public housing: appealing a public housing decision

Tiền thuê nhà chính phủ

Public housing: rents

Tránh bị tính chi phí bảo trì

Public housing: avoiding maintenance charges

Hướng dẫn từng bước quyền được vào nhà (PDF)

Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.