tôn chỉ dịch vụ khách hàng

  sự an toàn

  Chúng tôi sẽ cung cấp môi trường an toàn và không bị căng thẳng cho tất cả khách hàng, khách tới thăm và nhân viên.

  Quý vị sẽ góp phần vào môi trường an toàn và không bị căng thẳng cho tất cả khách hàng, khách tới thăm và nhân viên.

  Chúng tôi sẽ không dung thứ:

  • cố ý đụng chạm bất nhã vào thân thể
  • bất kỳ hình thức bạo động nào
  • ngôn từ hoặc hành vi bất kính, lăng mạ, gây hấn hay đe dọa
  • uống bia rượu hoặc sử dụng các chất bất hợp pháp tại cơ sở của chúng tôi.

  sự riêng tư

  Chúng tôi sẽ xử lý tất cả thông tin chúng tôi thu thập được từ quý vị một cách bảo mật:

  • Chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị theo đúng quy định của pháp luật liên quan của Úc.
  • Xin quý vị tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

  Quý vị sẽ không đi vào khu vực làm việc mà không đi cùng với nhân viên.

  tôn trọng

  Chúng tôi sẽ luôn đối xử nhã nhặn và tôn trọng với quý vị.

  Quý vị sẽ luôn đối xử nhã nhặn và tôn trọng với nhân viên của chúng tôi và người khác.

  thông tin liên lạc

  Chúng tôi sẽ công bằng, công khai, hợp lý.

  Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin rõ ràng, chính xác và kịp thời hoặc nếu có thể sẽ giới thiệu quý vị đến dịch vụ có thể giúp quý vị.

  Quý vị sẽ:

  • cung cấp thông tin cho chúng tôi kịp thời
  • cung cấp chi tiết cho chúng tôi ngay sau khi có bất kỳ thay đổi nào xảy ra
  • cho chúng tôi biết nếu quý vị có bất cứ nhu cầu đặc biệt nào.

  Quý vị cứ tự nhiên báo cho chúng tôi biết nếu quý vị có:

  • khiếu nại về các dịch vụ quý vị đã nhận được, hoặc nếu quý vị cảm thấy quý vị đã không được đối xử công bằng và hợp lý
  • đề nghị về cách chúng tôi có thể cải tiến các dịch vụ của chúng tôi
  • lời ngợi khen về một trải nghiệm vừa ý.

  Tenants Union/Tenants Victoria có quyền từ chối trợ giúp bất kỳ khách hàng nào không tuân thủ Tôn chỉ này. Quý vị có thể bị mời ra khỏi tòa nhà và trở lại vào lúc khác. Chúng tôi có thể có các biện pháp để bảo đảm rằng quý vị phải ra về khi đã bị mời đi về.

   


  Client service charter | Vietnamese

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.