liên lạc với chúng tôi

  giới thiệu về chúng tôi

  Tenants Victoria (Người thuê nhà Victoria) là một dịch vụ miễn phí và bảo mật dành cho những người thuê nhà ở Victoria. Chúng tôi cung cấp thông tin và tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ để giúp những người thuê nhà tự giúp bản thân.

  Tenants Victoria (Người thuê nhà Victoria) có thể:

  • giúp quý vị điền các mẫu đơn hoặc hợp đồng có liên quan đến việc thuê nhà của quý vị
  • tư vấn cho quý vị những vấn đề cụ thể, ví dụ sửa chữa, tăng tiền thuê nhà
  • thương lượng và bênh vực thay cho quý vị với chủ nhà hoặc đại lý bất động sản
  • hỗ trợ hoặc đại diện cho quý vị tại VCAT (Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria)
  • nói chuyện với nhóm cộng đồng của quý vị về các quyền của người thuê nhà

   

  liên hệ với chúng tôi

  Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều miễn phí và có nhu cầu cao, mặc dù các cố vấn của chúng tôi sẽ giúp đỡ nhiều người nhất có thể, nhưng vui lòng lưu ý rằng thường có thời gian chờ đợi lâu và chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi có thể giúp đỡ mọi người liên hệ với chúng tôi.

  đường dây trợ giúp người thuê nhà:03 9416 2577

  Thông tin quan trọng trước khi quý vị gọi tới đường dây trợ giúp người thuê nhà
  Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu: 9:00 sáng – 4:00 chiều
  Đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ

  đường dây trợ giúp người thuê nhà công cộng: 1800 068 860

  Thông tin quan trọng trước khi quý vị gọi điện thoại tới đường dây trợ giúp người thuê nhà công cộng.
  Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu: 9:00 sáng – 4:00 chiều
  Đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ

  nói tiếng mẹ đẻ của quý vị

  Nếu quý vị gọi điện thoại và cho chúng tôi biết tên,  ngôn ngữ và số điện thoại của quý vị, thì chúng tôi có thể gọi lại với một thông dịch viên cho quý vị.

  sự riêng tư của quý vị

  Để biết thông tin về quyền riêng tư của quý vị khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hãy xem phần Chính sách Bảo mật về Dịch vụ Pháp lý.

  điều lệ dịch vụ khách hàng

  Để biết thông tin về các tiêu chuẩn mà quý vị đồng ý khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hãy xem điều lệ dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

   

  tư vấn dành cho người thuê nhà

  Vui lòng lưu ý rằng các trang tư vấn không có sẵn ở tất cả các ngôn ngữ.

   

  Contact | Vietnamese |

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.